Een professionele dialoog

Professionals aan zet!

Over communicatie tussen collega's is al veel geschreven. Verzuchtingen over gesprekken die nergens toe leiden, onuitgesproken ideeën of bezorgdheden, ... lijken schering en inslag te zijn. Jammer, want ze zetten niet alleen de relaties onder druk, maar ook de kwaliteit van het werk. Maar vooral jammer omdat het anders kan! In dit artikel lees je over de professionele dialoog die uitnodigt tot participatie, eigenaarschap, meerstemmigheid, maar vooral naar meer professioneel welbevinden. 

Een professionele dialoog, waar gaat dat over?

Een professionele dialoog is meer dan een discussie, het gaat over de kunst om samen na te denken over projecten, moeilijke thema's, veranderingen, conflicten, ... Op zo'n moment wordt het denkproces vertraagd en oordelen opgeschort om taal en betekenis te geven, om beter te begrijpen. Deze dialoog is geslaagd als de deelnemers nadenken over hun eigen veronderstellingen en die van anderen. Als er telkens opnieuw de bereidheid is om ruimte te maken, ervaringen te delen. Een professionele dialoog kenmerkt zich door een systematisch gedeelde ervaring over een afgebakend onderwerp op een daarvoor voorziene plaats en tijd. 

Een professionele dialoog is geen praatbarak

Een professionele dialoog is bij uitstek de manier om professionele ruimte te creëren zodat ieders inzichten en ideeën aangesproken worden. Het inzicht dat we de ander nodig hebben enerzijds en dat onze bijdrage aan de dialoog noodzakelijk is anderzijds is met andere woorden cruciaal. Immers als we niet het idee hebben dat we de ander nodig hebben en dat ook onze bijdrage zinvol kan zijn voor een oplossing, hebben we ook het gesprek niet nodig. Dan maken we deel uit van een praatbarak waar vaak het eigen gelijk, de luidste stem de overhand neemt. 

Professionele kwetsbaarheid

Een professionele dialoog kenmerkt zich door te praten over 'ware gebeurtenissen' zoals we deze hebben waargenomen, ervaren en aangevoeld. Praten over concrete, persoonlijke ervaringen vraagt een zorgvuldigheid van spreken waarin ruimte is voor luisteren, empathie en het uitstellen van oordeel. Tegelijkertijd vergt het een eerlijkheid die dankzij de structuur van een professionele dialoog ruimte krijgt, ook als de boodschap niet makkelijk is. Deze oprechtheid, kwetsbaarheid leidt gaandeweg tot een welbevinden zowel persoonlijk als professioneel. 

Professionals aan zet!

De professionele dialoog nodigt elke werknemer uit om verantwoordelijkheid te nemen vanuit zijn rol of functie. Deze meerstemmigheid verrijkt de interacties die ontstaan. Ze voorkomt de drang om op elkaars stoel te gaan zitten, de discussie in de wandelgangen verder te zetten met enkel gelijkgestemden, het eigen gelijk op te zoeken of te blijven hangen in persoonlijke meningen. 

Dynamische teams en netwerken

In veel organisaties staan hiërarchische structuren ter discussie ten bate van meer eigenaarschap en autonomie bij de werknemers. Werknemers en teams vaardig maken in het hanteren van de professionele dialoog werkt in deze zoektocht zeer ondersteunend. Het biedt een veilig kader om constructie samen te werken waarbij de verantwoordelijkheden van elke werknemer zichtbaar worden en ze telkens opnieuw de uitnodiging krijgen om ze op ten volle op te nemen vanuit hun ervaring en rijke expertise. 


Sarah De Backer - En Route

what we are blind and deaf to in ourselves, 

we are blind and deaf to in others

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een artikel!