Groeien door verandering

Een traject op maat van jouw organisatie

Veranderingen zijn in organisaties niet meer weg te denken. De oorzaken ervan kunnen zeer divers zijn. Denk maar aan reorganisaties, een veranderende markt, fluctuerende teams, andere managementstructuren, ingrijpende gebeurtenissen, innovaties, ... Veranderingen hebben vaak een heel praktische invulling van aard, maar de impact ervan op de mensen binnen de organisatie en de verwachting die naar hen toe ontstaat om mee te stappen in de verandering, bepaalt grotendeels het al dan niet slagen ervan. 

Om een verandering succesvol te implementeren in een organisatie, gaan we tijdens dit traject aan de slag met een aantal kritische succesfactoren die het al dan niet slagen van een veranderingsproces in de hand werken. Hiervoor baseren we ons op het proces dat Kotter beschrijft in acht fasen waarbij iedere fase verband houdt met acht fundamentele fouten die veranderingsprojecten ondermijnen. Een succesvolle verandering dient, ongeacht de omvang, alle fasen (deels tegelijkertijd) te doorlopen. Dan gaan mensen mee, voelen ze eigenaarschap en zijn ze geïnspireerd.

Een greep uit de mogelijkheden 

op basis van de noden & beginsituatie van jouw organisatie

1. Horen, zien en spreken: Een team onder druk

We gaan dieper in op de heersende dynamiek binnen het team. De interactieve opdrachten focussen op het oefenen van de vaardigheden luisteren, observeren en praten. Heel concreet worden technieken aangeleerd om het oordeel uit te stellen, te kijken door de ogen van de anderen, te observeren en non-verbaal gedrag te begrijpen. De deelnemers leren openstaan voor het onbekende (de verandering) en zich richten op de ander: in communicatie gaan vanuit een empathisch vermogen. Deze module is een stevige basis om op verder te bouwen met je team dat groeit door verandering!

2. Met een doel voor ogen

De slaagkansen van een uitdaging, hoe klein of groot ook, worden in eerste instantie bepaald door een gedeelde visie en het stellen van realistische doelen voor de toekomst. Of het betekenis geven aan de verandering, het waarom. In deze module ga je aan de slag met persoonlijke drijfveren om te komen tot gedeelde doelstellingen van het team en de organisatie. Get the vision right and simple is de boodschap! Maak de verandervisie concreet, realistisch en eenvoudig. Tenslotte gaat het team op basis van de voorop gestelde doelstellingen gerichte acties formuleren op korte- en lange termijn.

3. Over-Bruggen: Wat is nog waarde-vol?

Veranderingen brengen vaak ook een verschuiving van waarden, normen, afspraken en gedragsregels met zich mee. Tijdens deze module staat het team stil bij deze verschuiving en de consequenties ervan. De sleutelmomenten van de organisatie worden gebruikt als rode draad om te komen tot gedeelde perspectieven en antwoorden op de vragen: Voor welke waarden willen we staan? Op welke manier komen deze concreet tot uitdrukking? Welke gedragsregels en afspraken zijn hierbij gewenst? Tijdens deze module brengen we de streef- en praktijkwaarden korter bij elkaar. Een leidraad doorheen deze module is het werk van Wouter Hart: Verdraaide organisaties. 

4. Brainstorm & conceptontwikkeling

Veranderingen gaan vaak gepaard met nieuwe ideeën voor de organisatie, naar de klanten toe of voor wat betreft productontwikkeling of marketingstrategieën. We gaan actief aan de slag met een innovatief project dat er voor jouw organisatie toe doet. De deelnemers leren ervaringsgericht verschillende gesprekstechnieken aan, het uitstellen van oordeel, de wondervraag, ... Deze sessie brengt de veranderingen die op til staan in de praktijk.

Praktische info & inschrijven

Doelgroep

  • Teams en hun leidinggevenden binnen non-profit organisaties, onderwijs en bedrijven

Het Traject

  • Intakegesprek Tijdens dit gesprek bepalen we de klemtonen en doelstellingen van de training. (duur: 2 uur).
  • Groeitraject & coaching: Afhankelijk van de klemtoon die tijdens het traject wordt gelegd, kan de ene module meer of minder aandacht krijgen. Toch is het belangrijk om oog te hebben voor een logische opbouw waarin teams kunnen groeien tot een sterk functionerend team. 
  • Evaluatie & implementatie: een maand na de training voorzien we een terugkommoment in functie van bijsturing en implementatie. 

Via de kmo-portefeuille komen zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen in aanmerking voor subsidies.