Groeien door vertrouwen in je team

Wanneer één plus één drie wordt

Dit trainingstraject op maat zoomt in op het scheppen van een sterk klimaat van vertrouwen binnen je team als basisvoorwaarde van een goede samenwerking. De vaardigheid om vertrouwen op te bouwen, te handhaven en waar nodig te herstellen vormt hierin het uitgangspunt. We doorlopen op een interactieve manier het gedragsmodel van vertrouwen (P. Lencioni) om inzicht te krijgen in het gedrag dat jij en je team stellen om constructief conflicten aan te gaan, betrokkenheid te creëren, verantwoordelijkheid te nemen en uiteindelijk succes te boeken. Tijdens dit traject zetten we actief in op het versterken van vertrouwen, autonomie en verantwoordelijkheden, en het benoemen van bestaande noden. 

Een greep uit de mogelijkheden

Op basis van de noden & beginsituatie van jouw organisatie

1. Bouwen aan vertrouwen in je team

De deelnemers verwerven inzicht in de bouwstenen van vertrouwen (oprechtheid, betrouwbaarheid, competentie en zorgzaamheid). Deze worden in relatie gebracht met concrete taken en opdrachten.

             Wat mag je verwachten? 

 • Vanuit deze dynamiek leren de deelnemers gedrag herkennen en benoemen dat vertrouwen stimuleert of net afbreekt. 
 • Er groeit inzicht dat vertrouwen binnen een team de basis vormt om te komen tot gelijkwaardigheid, het aangaan van 'conflicten', het stimuleren van betrokkenheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het formuleren van doelen. 


2. Verbonden vanuit vertrouwen

We zetten het model van Lencioni - Bouwstenen van een team in op het versterken van de onderlinge relaties van het team. De deelnemers worden uitgenodigd om vanuit hun model van de wereld, hun manier van kijken naar de wereld, in verbinding te gaan met anderen. Deze vorming is vaak een inspirerend en rijk moment dat door de deelnemers nog lang gekoesterd wordt. 

             Wat mag je verwachten?

 • De teamleden krijgen inzicht in de 4 bouwstenen van vertrouwen en wat vertrouwen binnen een professionele context wel of niet kan zijn.
 • Interactieve opdrachten die de macht van oordelen en veronderstellingen bloot legt. (cf. Marilee Adams)
 • De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen model van de wereld, maar ook in dat van anderen. Echte luisterbereidheid wordt gestimuleerd. Ze krijgen handvatten om hier ook écht voor open te staan. 

3. De kracht van grenzen en verantwoordelijkheden

Vertrekkend vanuit de dagelijkse praktijk, gaan we dieper in op het samen creëren vanuit een voedingsbodem van vertrouwen. Het uitgangspunt zijn de kenmerken van verantwoordelijkheden, de op te nemen rollen en het afbakenen van grenzen (Anne Linden). 

            Wat mag je verwachten?

 • Je verwerft inzicht in verschillende soorten grenzen en de impact ervan op samenwerken, vertrouwen en communicatie.
 • Je leert op een verbindende manier (wisselende) verantwoordelijkheden benoemen en hierin grenzen afbakenen.
 • Je krijgt inzicht in wat wel of niet tot je zone van controle behoort en de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan, de nieuwe kansen die zich voordoen.


4. Waardering voor je team als basishouding

Het uitgangspunt  hier is appreciative inquiry in relatie tot het omgaan met weerstand. Vertrekkend vanuit het veranderingsmodel van Kübler-Ross maakt je team de vertaalslag van weerstand naar noden van het team en haar teamleden. Aan de hand van interactieve opdrachten staan we stil bij de basishouding van de teamleden, de dramadriehoek van Karpman is hierin een dankbare spiegel. 

            Wat mag je verwachten?

 • Je staat stil bij wat een waarderende basishouding betekent. Je ontdekt hoe je eigen houding het team kan stimuleren om het beste van zichzelf te geven. 
 • Je kijkt samen met je team naar de plus-achter-de-min en leert de weerstanden die je ervaart te vertalen in noden van het team.
 • Je gaat aan de slag met concrete tools om 'ongewenst gedrag' om te buigen en te komen tot andere inzichten t.a.v. specifieke situaties.


5. Co-creatief samenwerken vanuit een coachende houding

Het samen vorm geven aan een werking, een organisatie, ... klinkt vaak eenvoudiger dan gedaan. In vergelijking met hiërarichische structuren waarin de leidinggevende 'de baas' is, betekent het co-creatief en zelfsturend aan de slag gaan een grote ommezwaai voor teams en hun leidinggevenden. Tijdens deze sessie nemen we het co-creatief samenwerken vanuit een coachende houding onder de loep. 

Wat mag je verwachten?

 • Je verwerft vanuit concrete situaties inzicht in welke stappen jij en je team te nemen hebben om zelfsturing en autonomie te stimuleren. Je staat stil bij het verschil tussen iemand aan zijn lot overlaten of het aannemen van een coachende houding. 
 • Je brengt vanuit het autonomiemodel concrete verantwoordelijkheden in kaart en krijgt handvatten om hierover met teams en teamleden in gesprek te gaan.
 • Je oefent in het formuleren van concrete doelen in samenspraak met je team op deze op een co-creatieve manier te vertalen naar de concrete praktijk. Vanuit het model van Dilts sta je stil bij de verhouding tussen de Hoe? De Wat? en de Waarom?
 • Je ziet in dat het stimuleren en ondersteunen van autonomie bij teamleden een basisvoorwaarde is om te komen tot gelijkwaardigheid en co-creatie.

Praktische info & inschrijven

Doelgroep

 • Teams en hun leidinggevenden binnen non-profit organisaties, onderwijs en bedrijven

Het Traject

 • Intakegesprek Tijdens dit gesprek bepalen we de klemtonen en doelstellingen van de training. (duur: 2 uur).
 • Groeitraject & coaching: Afhankelijk van de klemtoon die tijdens het traject wordt gelegd, kan de ene module meer of minder aandacht krijgen. Toch is het belangrijk om oog te hebben voor een logische opbouw waarin teams kunnen groeien tot een sterk functionerend team.
 • Evaluatie & implementatie: een maand na de training voorzien we een terugkommoment in functie van bijsturing en implementatie. 

Via de kmo-portefeuille komen zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen in aanmerking voor subsidies.